Politika ochrany osobných údajov a používania súborov cookie na webových stránkach spol. Asset

 

Spoločnosť Asset je všade tam, kde sa technológia a podnikanie spájajú s každodenným životom. Rozsiahle skúseností zo všetkých trhových odvetví nám umožňujú vytvoriť spoľahlivé a moderné produkty.

Napriek tomu, že spoločnosť pôsobí na globálnom trhu, nikdy nestráca zmysel pre ľudský a sociálny aspekt svojej práce. Vieme, že život alebo finančná budúcnosť niekoho môže závisieť na našich riešeniach. Preberáme plnú zodpovednosť za projekty, ktoré vykonávame. Už veľa rokov takýmto spôsobom budujeme dôveru a prestíž svojej značky.

Spoločnosť Asset sa usiluje dodržiavať najvyššie štandardy riadenia, komunikácie a transparentnosti. Základom nášho podnikania je dodržiavanie platných zákonov a predpisov o ochrane súkromia a osobných údajov. Obzvlášť si ceníme rešpektovanie osobných údajov používateľov, ktorí navštevujú naše webové stránky.

Účel politiky

Politika sa vzťahuje na všetky webové stránky spoločnosti Asset, stránky na doméne www.asset.sk, ktoré vlastní spoločnosť Asset, ďalej len webové stránky spoločnosti Asset.

Táto politika ochrany osobných údajov definuje typ a spôsob zbierania informácií na stránkach spoločnosti Asset a účel ich spracovávania.

Spoločnosť Asset, vyhlasuje, že webové stránky spoločnosti Asset sú prevádzkované s maximálnou starostlivosťou v súlade s pravidlami technického know-how a profesionality, ako aj v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä tými, ktoré chránia súkromie používateľov internetových stránok:

 1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27 apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší Smernica 95/46/ER. Úradný vestník Európskej únie L. 2016 č. 119/1
 2. Zákon z 18. júla 2002, o poskytovaní služieb s elektronickými prostriedkami. Zbierka zákonov z roku 2013, položka 1422, v znení neskorších predpisov
 3. Zákon z 16. júla 2004, o telekomunikáciách. Zbierka zákonov z roku 2014, položka 243, v znení neskorších predpisov

Zbieranie údajov  

V súlade s uznávanou praxou väčšiny webových služieb uchovávame HTTP dopyty zaslané na náš server. Znamená to, že zverejňujeme IP adresy, z ktorých používatelia prehliadajú informačný obsah našej služby. Prehliadané zdroje sú identifikované URL adresami. Tiež poznáme, tieto údaje:

 • čas, kedy dopyt/informácia prichádza,
 • čas potrebný na odoslanie odpovede,
 • názov klientovej stanice – identifikáciu vykonáva HTTP protokol,
 • informácie o chybách, ktoré sa vyskytli pri vykonávaní HTTP transakcií,
 • URL adresu predchádzajúcej stránky, ktorú používateľ navštívil (referrer link) – ak transfer na stránku kancelárie bol vykonaný cez odkaz,
 • informáciu o prehliadači používateľa.

Bez ohľadu na uvedené, môžu nastať okolnosti, keď na vykonanie požadovanej služby alebo procesu budú nevyhnutné informácie odlišné od vyššie uvedených, ktoré sa týkajú používateľa vrátane osobných údajov. V takomto prípade bude používateľ informovaný o potrebe sprístupnenia určitých informácií vrátane osobných údajov a účele použitia týchto informácií. Požívateľ je schopný urobiť dobrovoľné rozhodnutie týkajúce sa sprístupnenia alebo odmietnutia sprístupnenia svojich osobných údajov. Avšak sprístupnenie osobných údajov sa môže vyžadovať v situácii, keď má užívateľ záujem získať informácie o poskytovaní služby, o udalosti, ktorá sa popisuje na internetových stránkach spoločnosti Asset (napr. získanie informácií o produkte, organizovanej akcii, ponuke, stiahnutí demo, spustení stáže, náborovom procese). Vtedy sa od používateľa môže vyžadovať vyplnenie a odoslanie formulára/dotazníka, v ktorom bude jasne uvedené, aký druh osobných údajov a na aký účel sa bude zhromažďovať.

Poskytnuté údaje budú spracované na obdobie nevyhnutné na dosiahnutie účelu tohto poskytnutia, pokiaľ zákon nestanovuje inak.

V situácii, keď používateľ zverejní vo formulári/dotazníku osobné údaje tretej osoby, predpokladá sa, že používateľ má príslušný súhlas osoby, ktorej údaje zverejnil.

Používateľ má právo nahliadať do osobných údajov a právo zmeniť a doplniť akékoľvek nesprávne alebo neúplné osobné údaje. Bez ohľadu na vyššie uvedené je používateľ kedykoľvek oprávnený požiadať o ukončenie spracovávania jeho/jej osobných údajov – údaje sa vymažú. Spôsob predkladania takejto žiadosti sa definuje pri zhromažďovaní týchto údajov.

Vyhradzujeme si, že webové stránky spoločnosti Asset nezhromažďujú, nesledujú a neoverujú informácie o veku používateľov, ktorí ich navštevujú, ani nezhromažďujú akékoľvek iné informácií, ktoré by spoločnosti Asset umožnili určiť, či používateľ (vrátane príjemcu a používateľa e-mailových zoznamov, účastníka dotazníkového prieskumu a osoby zúčastňujúcej sa na súťaži organizovanej prostredníctvom nich) má spôsobilosť vykonávať právne úkony.

Osoby, ktoré nemajú plnú spôsobilosť na právne úkony, by nemali zadávať objednávky ani objednávať služby, ktoré sa poskytujú prostredníctvom webových stránok, pokiaľ na to ich zákonní zástupcovia nedajú súhlas, ak  takýto súhlas postačuje podľa platných právnych predpisov.

Súbory cookie

Webové stránky spoločnosti Asset používajú takzvané súbory cookie alebo iné technológie, ktoré obsahujú funkcie podobné alebo ekvivalentné súborom cookie, t. j. informácie uložené v koncových prístrojoch používateľov navštevujúcich webové stránky. Webové stránky súbory cookie automaticky načítavajú a používajú pri každom spojení s koncovým prístrojom používateľa.

Webové stránky používajú súbory cookie na:

 • poskytovanie služieb,
 • prispôsobovanie obsahu webovej stránky koncovému prístroju používateľa, uchovanie jednotlivých nastavení používateľa a na optimalizovanie použitia webových stránok,
 • zlepšenie bezpečnosti kontrolou zneužití v priebehu používania webových stránok,
 • získanie kolektívnych, anonymných štatistík na zlepšenie funkčnosti webových stránok,
 • zachovanie relácie používateľa (týka sa to webových stránok, na ktoré sa musí používateľ prihlásiť), aby sa používateľ nemusel opätovne prihlasovať pod svojim menom a heslom na každej webovej stránke,
 • umožnenie používania základných funkcií webových stránok (napr. uchovanie navštívených stránok, aby sa dali znovu otvoriť na žiadosť používateľa),
 • na reklamné a marketingové účely na prispôsobenie reklamného obsahu zobrazeného na webových stránkach spoločnosti Asset a na iných webových stránkach podľa voľby používateľa.

POZNÁMKA: súbory cookie nijako neumožňujú identifikovať identitu používateľa, nespracovávajú osobné údaje, ani nevykonávajú žiadne zmeny v konfigurácii koncového prístroja používateľa, ani v softvéri, ktorý je v tomto prístroji nainštalovaný.

Webové stránky spoločnosti Asset požívajú tieto typy cookie súborov:

 • relácie cookie (dočasné) – sa v prístroji používateľa ukladajú len pri používaní webových stránok, t. j. až do odhlásenia, zatvorenia webovej stránky alebo zatvorenia požívateľovho prehliadača,
 • trvalé súbory cookie – tieto sa v používateľovom prístroji ukladajú až do konca ich životného cyklu (prevádzkový čas nastavený pre súbor cookie) alebo až kým ich používateľ neodstráni.

Nastavenia súborov sú individuálne pre každý internetový prehliadač. Stojí za to vedieť, že predvolenou možnosťou je povoliť akceptáciu súborov cookie. Každý používateľ však môže túto možnosť úplne vypnúť alebo obmedziť akceptáciu súboru cookie do určitej miery na svojom prístroji. Vedzte, že to môže ovplyvniť pohodlie pri používaní webových stránok a viesť k nedostatočnému alebo nesprávnemu zobrazeniu väčšiny webových stránok. V niektorých prípadoch je možné nastaviť prehliadač tak, aby požiadal o povolenie používateľa na inštaláciu súborov cookie. To používateľovi umožňuje riadiť súbory cookie, ale môže spomaliť prehliadač.

Sprístupnenie webových stránok

Webové stránky spoločnosti Asset môžu obsahovať odkazy na internetové webové stránky iných subjektov. Spoločnosť Asset nemá vplyv na politiku ochrany osobných údajov týchto subjektov a nezodpovedá za ich politiku.

Sprístupňovanie informácií klientom, partnerom

Osobné údaje a informácie poskytované prostredníctvom webových stránok spoločnosti Asset môžu byť použité na rozvoj a riadenie obchodných vzťahov s používateľom, ktorý zastupuje partnera alebo klienta. Môžu sa zasielať najmä obchodné, produktové, marketingové informácie alebo informácie o partnerských programoch. Spoločnost Asset si vyhradzujú právo sprístupniť takéto informácie iným najvyšším pridruženým spoločnostiam za účelom poskytnutia služby, procesu za predpokladu, že sprístupnenie týchto informácií je možné. 

Kontakt pre záležitosti ochrany súkromia alebo ochrany osobných údajov: martin.marek@asset.sk

Správca informačnej bezpečnosti/osoba zodpovedná za ochranu údajov: ASSET, a.s., Kupeckého 5, 821 08 Bratislava