Etický kódex

Etický kódex spoločnosti ASSET, a.s.

Etický kódex spoločnosti ASSET, a.s. predstavuje zjednotenie štandardného dodržiavania právnych predpisov zamestnancami spoločnosti a špeciálnych požiadaviek na etické správanie sa, v súlade s firemnými princípmi, ktoré sú základom nášho obchodného úspechu. Je vyjadrením našej firemnej kultúry, ktorej základom je čestnosť, etika a osobná zodpovednosť.

Obchodné vzťahy s partnermi

Vo vzťahoch s našimi obchodnými partnermi konáme vždy eticky a v súlade s pravidlami pre túto obchodnú oblasť. Pre naše konanie je príznačný čestný prístup a rešpekt. Riadime sa právnymi predpismi alebo internými pravidlami, v situáciách ktoré neupravuje žiadny právny predpis sa riadime zásadou obojstrannej spokojnosti.

Obchodné vzťahy s konkurenciou

Podporujeme čestné súperenie s našou konkurenciou a v tejto súťaži nepoužívame klamlivé informácie o službách a neusilujeme sa žiadnym neprimeraným spôsobom získať konkurenčnú výhodu.

Obchodné vzťahy s dodávateľmi

S našimi dodávateľmi udržiavame korektné a čestné vzťahy. Obstarávanie tovarov a služieb prebieha v súlade so zákonom a internými pravidlami spoločnosti. Pokiaľ je to možné, uprednostňujeme dodávateľa, ktorý je spoločensky zodpovedný a priateľský k životnému prostrediu.

Spracovanie obchodných informácií

Spoločnosť ASSET, a.s. chráni osobné údaje zákazníkov, dodávateľov a zamestnancov náležitými a primeranými technickými a organizačnými prostriedkami, ktorými disponuje. Informácie získavame výlučne so súhlasom dotknutej strany na vymedzený a stanovený účel.