Technická správa objektu

Energetika

Uzatvárame odberateľské zmluvy s dodávateľmi energií, vypracovávame energetický audit, optimalizujeme produkty šité pre konkrétneho klienta, stanovujeme odberové diagramy, objednávky odoberaných množstiev, denného maxima, rezervovanej kapacity, miery prečerpania resp. nedočerpania objednaných množstiev, vykonávame analýzu energetických tokov, výkazníctvo, vrátane štatistiky dodávateľov (napr. GAS), riadenie prevádzky podľa aktuálneho energetického stupňa, odpočet podružných meradiel, rozúčtovanie odoberaných médií s minimálnym dopadom na nájomníka, optimalizujeme finančné ukazovatele - zálohu dodávateľa/zálohu nájomníka, zabezpečujeme energetickú certifikáciu budov.

Elektro

Zabezpečujeme elektroinštalačné práce, odstraňovanie porúch, rekonštrukciu alebo nový rozvod, prepäťovú a podpäťovú ochranu, revíziu elektroinštalácie, revíziu bleskozvodov, revíziu trafostanice, montáž elektromerov.

Voda

Odstraňujeme poruchy vodovodných a odpadových rozvodov, zabezpečujeme vodoinštalatérske práce, krtkovanie, monitorovanie stavu kanalizačných rozvodov, zameranie miesta poruchy alebo úniku vody, montáž vodomerov.

Kúrenie

Vykonávame revízie a prevádzku plynových kotolní, revíziu rozvodov zemného plynu, revíziu tlakových nádob, ústredné kúrenie, prevádzku tepelných čerpadiel, montáž plynomerov, predsezónne prehliadky kotolní.

Klimatizácia

Zabezpečujeme nastavenie, údržbu, revíziu, plnenie a čistenie klimatizácie , dezinfekciu, prekládku a servis klimatizácií.

Výťahy

Vykonávame revízie výťahov, dozor pri prevádzke výťahov, vyslobodzovanie osôb z výťahu vrátane kontrol, údržbu výťahových šachiet a strojovní, záťažové testy lán a vedenie knihy revízií výťahov.

BOZP a PO

Ponúkame požiarny štatút, služby požiarneho technika, požiarne projekty, revízie PHP, údržbu požiarneho vodovodu, vonkajších a vnútorných hydrantov, prevádzku a revíziu EPS.

Čistiace služby, outdoor, údržba

Zabezpečujeme pravidelné upratovanie, hygienický servis, jednorazové upratovanie, tepovanie, čistenie priestorov po remeselníkoch, maliaroch a stavebných prácach, kosenie trávnikov, orezávanie stromov, záhradnícke služby, odvoz a likvidáciu odpadu, zimnú údržbu chodníkov a komunikácií, deratizáciu, dezinfekciu, dezinsekciu a strážnu službu.

Investičná činnosť

Vypracovávame investičný plán, sledujeme jeho plnenie a vyhlasujeme verejné súťaže na dodávky.

Všeobecná správa

Evidujeme výkresovú dokumentáciu v aktuálnom stave a zabezpečujeme jej digitalizáciu vrátane služby pasportizačného softvéru.

Administratíva

Komunikujeme a vedieme korešpondenciu s nájomníkmi, vybavujeme požiadavky nájomníkov v call centre, zabezpečujeme poštový styk, komunikujeme s orgánmi štátnej správy, susedmi, vybavujeme reklamácie, vykonávame archiváciu a registratúru písomností.